Privacy & cookies

Fysiotherapie Balade streeft ernaar de inhoud van deze website zorgvuldig samen te stellen.

Fysiotherapie Balade hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Fysiotherapie Balade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zijn gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Balade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fysiotherapie Balade
BaLaDe 119
5142 WX Waalwijk

0416-337651
info@fysiotherapiebalade.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Balade verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten.

Afhankelijk van de soort doelstelling kunnen wij persoonsgegevens van je vragen.

Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan de website

Fysiotherapie Balade maakt op de websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of telefoon. Fysiotherapie Balade kan cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen wij om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vindt je een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren je eerder hebt ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren.

Analysecookies

Met behulp van analysecookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meest bezochte pagina’s etc. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. Zo worden via Google Analytics gegevens over het surfgedrag verzameld en kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.

Verwijderen van cookies

Wil je de geplaatste cookies verwijderen? Dit kan eenvoudig via je browser. Informatie over het verwijderen van cookies vind je hier:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doelstellingen en/of cao-bepaling. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Fysiotherapie Balade;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Balade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Balade van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij vragen je dan wel om je te legitimeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Samen werken aan
een pijnloze toekomst?